§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosiv atmosfære.

Forskriften gjennomfører direktiv 1999/92/EF i norsk rett.

Forskriften er basert på disse lovene:

«Andre personer» betyr her alle andre enn arbeidstakerne.