§ 13. Presisering av virkeområdet

Pliktene fastsatt i dette kapittelet får anvendelse på:
  • -
    områder som i samsvar med § 11 og § 12 er klassifisert som eksplosjonsfarlige,
  • -
    utstyr plassert på ikke-eksplosjonsfarlige områder, men som er nødvendig for eller bidrar til en sikker drift av utstyr plassert på eksplosjonsfarlige områder.

Til siste strekpunkt

Dette utstyret kan for eksempel være

  • kontrollenheter til utstyr, for eksempel styreenheter for eksplosjonsundertrykking og/eller eksplosjonsisolasjonssystemer
  • sikkerhetssystemer for nedstengning av utstyr i de eksplosjonsfarlige områdene 

Ikke-eksplosjonsfarlig område er et område der en eksplosiv atmosfære under normal driftssituasjon ikke forventes å være til stede i slike mengder at det ikke er et krav til at dere må ta særskilte forholdsregler for å unngå antennelse (fra NEK 420B:2017).