§ 8. Samordningsplikt

Eksplosjonsverndokumentet, jf. § 9, skal inneholde opplysninger om målet med samordningen, samt tiltak og fremgangsmåter for å gjennomføre tiltakene.

Det er laget egne kommentarer til internkontrollforskriften § 6 om samordning. Arbeidstilsynets kommentarer beskriver nærmere hva dere skal vurdere og undersøke når plikten til samordning oppstår.

Virksomheter med samordningsplikt bør sørge for sikker drift for å beskytte arbeidstakernes liv og helse, gjennom å

  • ha kunnskap om hvor eksplosjonsfarlige områder er eller kan oppstå
  • avtale forebyggende tiltak med berørte virksomheter og personer
  • utarbeide instrukser
  • sikre at system for arbeidstillatelser er etablert
  • gjennomføre kontroll med at gjeldende tiltak og instrukser blir fulgt

Virksomheter med samordningsplikt bør ha

  • kjennskap til regelverket om helse-, miljø- og sikkerhet knyttet til eksplosjonsvern
  • tydelig ledelse for å sikre at alle nødvendige instrukser blir fulgt
  • kunnskap gjennom utdanning og erfaring med eksplosjonsrisiko og eksplosjonsvern

Virksomheten må ha god kjennskap til risikobildet.