§ 10. Områder der eksplosive atmosfærer kan dannes

De områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, skal deles inn i soner i samsvar med § 11 og § 12.
Tiltakene i kapittel 4 anvendes på alle områder som omfattes av soneinndelingen. Der det er nødvendig skal innganger merkes med fareskilt i samsvar med forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Til andre ledd

«Nødvendig merking» betyr at innganger til lokaler, eller områder der det kan oppstå eksplosiv atmosfære, skal merkes. I tilfeller hvor bare deler av lokalet er soneklassifisert, kan dere for eksempel merke sonene med gul-sort skravering eller tape på gulvet. Ta hensyn til klimatiske forhold når dere merker områdene. Dette gjelder også for soner utendørs.

Dersom en dør inn til et rom er merket med gul-sort fareskilt EX uten underkommentarer, vil det kunne oppfattes som at hele rommet er soneklassifisert. Dette stiller igjen krav til type utstyr som kan installeres i rommet. Dere skal også merke klassifiserte soner utendørs. Se kommentaren til § 16.

Som et ledd i opplæringen bør dere gjøre arbeidstakere og annet personell som skal utføre arbeid eller ferdes på egenhånd i anlegget, oppmerksomme på merkingen og betydningen av merkingen, jf. § 14.

Til tredje ledd

Forskrift av 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen er opphevet og erstattet av arbeidsplassforskriften kapittel 5.