Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

DatoFOR-2003-06-30-911
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2003-07-11
Ikrafttredelse2003-06-30
Sist endret
FOR-2018-12-20-2210
Endrer
FOR-1974-12-19-6FOR-1994-10-06-972
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1929-05-24-4/§2, forskrift/1990-12-14-991, lov/2002-06-14-20/§43, forskrift/2002-06-26-728, forskrift/2003-06-26-868, forskrift/2003-06-26-886, lov/1971-05-21-47/§37, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§3-2, lov/2005-06-17-62/§4-4,
Rettet2003-11-07 (hjemmelsfeltet)
KorttittelForskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7, § 8 nr. 4, § 12 nr. 5 og § 14 siste ledd, jf. delegeringsvedtak av 30. juli 1992 nr. 590, jf. lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), § 2, jf. overføringsvedtak av 14. desember 1990 nr. 991, og lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav a og b, jf. delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728, delegeringsvedtak av 26. juni 2003 nr. 868 og delegeringsvedtak av 26. juni 2003 nr. 886. For Svalbard jf. dessuten lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 3-1, § 3-2 og § 4-4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16i (direktiv 1999/92/EF).
Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1458, 4 des 2015 nr. 1395, 20 des 2018 nr. 2210.