§ 9. Eksplosjonsverndokument

I forbindelse med risikovurderingen etter § 6 skal det utarbeides og ajourføres et dokument, heretter kalt eksplosjonsverndokumentet. Eksplosjonsverndokumentet skal utarbeides før arbeidet begynner og skal særlig vise:
 • -
  at eksplosjonsfarene er blitt kartlagt og vurdert,
 • -
  at egnede tiltak vil bli iverksatt for å nå målene med forskriften her,
 • -
  hvilke områder som er klassifisert i soner i samsvar med § 11 og § 12,
 • -
  hvilke områder der minimumskravene i § 14 og § 15 får anvendelse,
 • -
  at arbeidsplassene og arbeidsutstyret (herunder alarminnretninger), utformes, brukes og vedlikeholdes på sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
Eksplosjonsverndokumentet skal oppdateres når det foretas vesentlige endringer, enten med hensyn til utvidelser eller ombygninger på arbeidsplassen, eller med hensyn til arbeidsutstyret eller organiseringen av arbeidet. Det samme gjelder dersom andre produksjonsmetoder eller andre stoffer eller stoffblandinger tas i bruk. Eksisterende risikovurderinger, dokumenter eller andre tilsvarende rapporter utarbeidet i henhold til øvrig regelverk, kan kombineres.

Til første ledd

Eksplosjonsverndokumentet skal sammenfatte resultatene av risikovurderingene etter § 6 og de iverksatte tekniske og organisatoriske tiltakene etter § 7. Dokumentet bør ha en innledning som inkluderer en kort beskrivelse av aktiviteten til virksomheten.

Til første strekpunkt

Beskrivelse og resultat av den helhetlige risikovurderingen etter § 6. Se fase 1 i figur 1 i kommentaren til § 6.

Beskrivelsen bør dekke de delene av virksomheten og prosessene der det kan dannes eksplosiv atmosfære. Beskrivelsen bør inneholde alle opplysninger som er viktig med hensyn til eksplosjonsvern, slik som

 • igangsetting og stopp
 • områdebeskrivelse
 • antall arbeidere
 • skiftordninger
 • byggetekniske detaljer
 • ventilasjon
 • detektorer
 • enkle prosessdiagrammer
 • trykk
 • temperaturer
 • iverksatte risikoreduserende barrierer
 • renholdsrutiner

Eksplosjonsverndokumentet bør også inneholde en beskrivelse av de eksplosjonsfarlige stoffene eller gassenes kjemiske og fysiske egenskaper i de klassifiserte områdene (faser, nedre og øvre eksplosjonsgrenser, trykk, minste tennenergi, tenntemperatur, kokepunkt, gassgruppe, flammepunkt osv.).

Øvre eksplosjonsgrense er den høyeste konsentrasjonen av brennbar gass, damp, tåke eller støv blandet med luft som kan danne en eksplosiv atmosfære (fra NEK 420B:2017).

Til andre strekpunkt

Beskrivelsen bør si hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan dere vil kontrollere effektiviteten av tiltakene.

Til tredje strekpunkt

Beskriv dette for eksempel ved hjelp av tekst og illustrasjoner. Et eksempel på en illustrasjon kan være et sonekart.

Til fjerde strekpunkt

Det må komme tydelig fram i hvilke fysiske områder i virksomheten bestemmelsene etter § 14 og § 15 gjelder. Dette kan dere beskrive ved hjelp av tekst og illustrasjoner i dokumentet.

Til femte strekpunkt

Dette kan for eksempel være beskrivelse av instrukser, bruk av anerkjente standarder, vedlikeholdssystemer osv.

Til sjette strekpunkt

Dokumentet må vise hvordan kravene til arbeidsutstyret og bruk er ivaretatt. Se forskrift om utførelse av arbeid § 10-21.

Jf. § 8 skal også behov for samordning skal gå frem av eksplosjonsverndokumentet. Arbeidsgiver som er ansvarlig for arbeidsstedet (anleggseier), skal

 • koordinere iverksettelse av alle tiltakene som gjelder eksplosjonsvern
 • angi nøyaktig målsettingen for koordineringen, iverksettelse av tiltak og regler på anlegget eller området i eksplosjonsverndokument

Til andre ledd

Dere kan vise til andre dokumenter uten at disse må inngå i selve hoveddokumentet. Skal dere vise til andre dokumenter, må de være tilgjengelige til enhver tid.