§ 18. Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kan straffes etter: