§ 7. Forebyggende tiltak og vern mot eksplosjoner

For å forebygge og verne mot eksplosjoner skal det iverksettes tiltak av teknisk og/eller organisatorisk art tilpasset den aktivitet det gjelder, i prioritert rekkefølge og etter følgende grunnleggende prinsipper:
 1. a.
  forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer eller, dersom aktivitetens art ikke gjør dette mulig,
 2. b.
  unngå antenning av eksplosive atmosfærer og,
 3. c.
  ved eventuell antenning, begrense skadevirkningene av en eksplosjon. For å hindre spredning av eksplosjoner og motvirke sekundæreksplosjoner skal det om nødvendig iverksettes ytterligere tiltak.
Tiltakene i første og annet ledd skal gjennomgås regelmessig og i alle tilfeller der det skjer endringer som nevnt i § 9 annet ledd.
I samsvar med prinsippene fastsatt i første ledd og risikovurderingen i § 6, skal de nødvendige tiltak iverksettes slik at
 • -
  områder der eksplosive atmosfærer kan dannes i et slikt omfang at arbeidstakernes eller andres helse og sikkerhet eller materielle verdier kan settes i fare, er innrettet slik at aktuelle aktiviteter kan utføres fullt forsvarlig, og
 • -
  arbeidstakerne sikres ved at arbeidsmiljøet overvåkes ved hjelp av egnede tekniske hjelpemidler i samsvar med risikovurderingen.

Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å forebygge og verne mot eksplosjoner. Tiltakene må

 • være tilpasset aktiviteten og risikoen til virksomheten
 • må stå i forhold til resultatet av risikovurderingen jf. § 6.

Ved vurdering av tiltak for å eliminere eller redusere risiko må dere ta hensyn til

 • konstruksjon
 • utforming
 • vedlikehold
 • arbeidsprosesser
 • relevante anleggsutstyr, kontroll- og vernesystemer

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for bistand fra sakkyndig når dette er nødvendig, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 bokstav c).

Til bokstav a

Eksempler på tiltak for å hindre at det oppstår en eksplosiv atmosfære:

 • Konstruer og utform anlegg for å redusere antall lekkasjepunkter, hyppighet og størrelse på lekkasjene.
 • Ha kontroll over påkjenninger, slik som vibrasjoner, slag, korrosjon og lignende.
 • Sikre renhold, inspeksjon og vedlikehold i anlegg og på utstyr.
 • Erstatt brennbare stoffer med mindre brennbare eller ikke-brennbare stoffer.
 • Begrens konsentrasjon av brennbare stoffer i utstyr og i forbindelse med lekkasjer, for eksempel ved hjelp av ventilasjon.
 • Bruk inertiering. Det vil si å redusere oksygeninnhold i atmosfæren ved å tilføre inerte gasser.
 • Installer
  • nødvendige sikkerhetsfunksjoner for å hindre lekkasje
  • systemer som kan oppdage og begrense mengde og konsentrasjon av lekkasjer. Eksempel på slike systemer er overtrykksbeskyttelse, gassdeteksjon, trykkavlastning og ventilasjon.
 • Utarbeid prosedyrer og instrukser for arbeid i eksplosjonsfarlige områder.

Til bokstav b

For å vurdere og iverksette effektive sikkerhetstiltak bør dere ha kjennskap til og kunnskap om

 • ulike former for tennkilder og funksjonen deres
 • antennelsesegenskaper (f.eks. laveste tennenergi og laveste tenntemperatur) av de brennbare stoffene som kan forårsake en eksplosiv atmosfære

Eksempler på tiltak for å hindre antennelse av mulig eksplosiv atmosfære:

 • Klassifiser og soneinndel eksplosjonsfarlige områder, jf. §§ 10–12.
 • Velg egnet utstyr og egnede sikkerhetssystemer, jf. § 16.
 • Utarbeid prosedyrer og instrukser for arbeid i eksplosjonsfarlige områder, jf. § 14.
 • Bruk sikkerhetssystemer, som nødavstengingssystemer, blant annet  tennkildeutkobling og ventilasjonssystemer.
 • Sørg for vedlikehold og inspeksjon av anlegg og utstyr, inkludert sikkerhetssystemene.

Det er viktig å ta høyde for at det er stor variasjon i tennfølsomhet mellom ulike brennbare stoffer, jf. standarden EN IEC 60079-0. For elektrisk utstyr kan publikasjonen NEK 420A brukes. For ikke-elektrisk utstyr kan standarden NS-EN ISO 80079-36 og 37 brukes. Med tennfølsomhet menes eksplosjonsgrense og hvor mye energi eller hvor høy temperatur som skal til for å antenne en eksplosiv atmosfære.

Til bokstav c

For å redusere mulige skadevirkninger bør virksomheten sette i verk tiltak som er basert på risikovurderingen og som er passende for særegenheten til aktiviteten eller arbeidet.

Eksempler på tiltak som kan begrense skadevirkninger:

 • Bruk skum eller brannvann, eksplosjonspaneler eller -flater, hurtiglukkende ventiler og pulverbarrierer for hindre at brann og eksplosjon kan spre seg til andre produksjonsområder eller utstyr.
 • Reduser antall personer som kan bli eksponert for en eksplosjon til et minimum.
 • Sikre at evakuering og rømning er mulig ved å sørge for rømningsveier, evakueringsmidler, nødlysanlegg, kommunikasjon eller alarm og nødkraftanlegg.
 • Bruk anlegg og utstyr som tåler effekten av, ventilerer eller undertrykker en eksplosjon.
 • Velg en utstyrsplassering som bidrar til å redusere risikoen for at det kan oppstå fare- og ulykkessituasjoner.