§ 2. Virkeområde

 1. 1.
  Forskriften gjelder krav til vern av sikkerheten og helsen til arbeidstakere og andre personer som vil kunne utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer, som definert i § 3. I tillegg gjelder forskriften krav til vern av materielle verdier.
 2. 2.
  Forskriften får ikke anvendelse på:
  1. a.
   områder som benyttes direkte for og under medisinsk behandling av pasienter,
  2. c.
   fremstilling, behandling, bruk, lagring og transport av eksplosive varer eller ustabile kjemiske stoffer,
  3. e.
   bruk av transportmidler til lands, til vanns eller i luften der bestemmelser i internasjonale avtaler og lov eller forskrift som iverksetter disse avtalene, får anvendelse. Transportmidler beregnet til bruk i potensielt eksplosive atmosfærer, er ikke unntatt.

Til bokstav e

“Transportmidler beregnet til bruk i potensielt eksplosive atmosfærer” er for eksempel bil, buss og tankbil som brukes i forbindelse med bunkring, tanking eller omtapping av brannfarlige stoffer.