§ 11. Anvendelsesområde for klassifiseringssystemet

Klassifiseringssystemet nedenfor får anvendelse på områder der det skal iverksettes tiltak etter § 6, § 7 første og annet ledd, § 9 og § 10.
Et område anses som eksplosjonsfarlig i henhold til soneinndelingen i denne forskriften når en eksplosiv atmosfære kan dannes i et slikt omfang at det må tas særlige forholdsregler.
Brennbare stoffer anses som stoffer som kan gi opphav til eksplosive atmosfærer, med mindre en undersøkelse av deres egenskaper har påvist at de blandet med luft ikke alene er i stand til å frembringe en eksplosjon.

Et eksplosjonsfarlig område er et fysisk område der det under normale driftssituasjoner

  • er en eksplosiv atmosfære tilstede, eller
  • det forventes at en eksplosiv atmosfære vil være tilstede, med en viss frekvens, og i slike mengder at det kreves særskilte forhåndsregler

Eksplosjonsfarlig område klassifiseres i soner ut fra hvor ofte og hvor lenge en eksplosiv atmosfære er tilstede. Sonens utstrekning er basert på avstand i alle retninger fra utslippskilden til der en brennbar stoff- eller luft-blanding antas å ville tynnes ut med luft til en konsentrasjon som ligger under den nedre eksplosjonsgrensen (fra NEK 420B:2017).