§ 15. Vernetiltak mot eksplosjoner

 1. 1.
  Enhver frigjøring av brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv som kan medføre eksplosjonsfare, skal avledes eller bortledes til et sikkert område eller, dersom dette ikke er mulig, oppbevares sikkert eller sikres på annen måte.
 2. 2.
  Dersom en eksplosiv atmosfære inneholder flere slag brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv, skal vernetiltakene være tilpasset den største risikoen.
 3. 3.
  For å forebygge brann- eller eksplosjonsfare i samsvar med § 7 første og annet ledd, skal det også tas hensyn til elektrostatiske utladninger som oppstår når arbeidstakerne eller arbeidsmiljøet opptrer som ladningsbærere eller ladningsgeneratorer. Arbeidstakerne skal være utstyrt med egnet arbeidstøy, laget av materialer som ikke kan fremkalle elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive atmosfærer.
 4. 4.
  Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal bare tas i bruk dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosive atmosfærer. Dette gjelder også arbeidsutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som utstyr eller sikkerhetssystem i henhold til forskrift 29. november 2017 nr. 1849 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann- eller eksplosjonsfare. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå forveksling av koplingsutstyr.
 5. 5.
  Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at området, arbeidsplassen, arbeidsutstyret og ethvert tilhørende koplingsutstyr er utformet, konstruert, montert, installert, brukt, vedlikeholdt og holdt rent på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum. Dersom en eksplosjon skulle inntreffe, skal alle nødvendige tiltak iverksettes for å stanse spredningen eller begrense den mest mulig. Det skal iverksettes egnede tiltak for i størst mulig grad å redusere risikoen for at arbeidstakerne og andre personer blir skadet av en eksplosjon.
 6. 6.
  Hvor det er nødvendig, skal fare for eksplosjon varsles med lyssignaler eller lydsignaler, og området skal evakueres.
 7. 7.
  Det skal finnes rømningsveier for å sikre at de eksplosjonsfarlige områdene kan forlates på en hurtig og sikker måte. Rømningsveiene skal til enhver tid holdes ved like og være tilgjengelige.
 8. 8.
  Før man for første gang kan ta i bruk områder der det kan danne seg eksplosive atmosfærer, skal anleggets eksplosjonssikkerhet kontrolleres i sin helhet. Alle nødvendige forhold for å sikre eksplosjonsvernet, skal ivaretas.
  Kontrollen skal utføres av personer som gjennom sin erfaring eller utdanning har den nødvendige kompetansen på området eksplosjonsvern.
 9. 9.
  Dersom risikovurderingen viser at
  • -
   brudd på energitilførselen kan medføre ytterligere fare, skal utstyr og sikkerhetssystemer kunne holdes i sikker drift uavhengig av den øvrige installasjonen i de tilfeller det oppstår svikt i energitilførselen,
  • -
   det er nødvendig, skal utstyr og sikkerhetssystemer i automatiske prosesser kunne overstyres manuelt dersom det oppstår avvik fra de vanlige prosessbetingelsene, forutsatt at det ikke setter sikkerheten i fare. Slike inngrep skal bare foretas av kompetente arbeidstakere,
  • -
   det er nødvendig i de tilfeller at nødstoppsystemet aktiveres, skal oppsamlet energi ledes bort så hurtig og sikkert som mulig, eller isoleres slik at den ikke lenger utgjør en fare.

Til punkt 1

«Enhver frigjøring» betyr her situasjoner der det er sannsynlig at brennbare gasser, damper, tåker eller støv kan frigjøres eller slippes ut. Avledning kan for eksempel skje ved hjelp av ventilasjonssystemer eller ved å kontrollere utslipp med trykkavlastning. Slik avlastning skal gå til et sikkert sted. Grunnen til det er at

 • arbeidstakerne eller andre personer ikke skal komme til skade i forbindelse med eksponering
 • materielle skader ikke oppstår eller at de oppstår i svært begrenset grad

Til punkt 2

Hybride blandinger kan utgjøre den største risikoen. Det er derfor viktig å forstå egenskapene til disse blandingene.

Til punkt 3

Elektrostatisk utladning kan oppstå ved manglende jording, og med manglende utjevning av utstyr eller arbeidstaker.

Den systematiske kartlegging av potensielle tennkilder, skal sikre at det ikke blir potensialforskjeller mellom ledende materiell som kan medføre elektrostatisk utladning, jf. § 6.

Til punkt 4

«Koplingsutstyr» betyr her utstyr som er koblet opp mot annet utstyr, for eksempel kontrollenheter til undertrykkingssystem. Enheten står som oftest utenfor soneklassifisert område, men er essensiell for at undertrykkingsutstyret virker. Det kan også være andre regelenheter som styrer vanlig produksjonsutstyr. Dere må sikre at koblingsutstyret ikke kan føre til at tilkoblet utstyr opptrer som en tennkilde, for eksempel ved økning av hastigheter.

Til punkt 5

Se kommentarene til § 7.

Til punkt 6

Når det gjelder når og hvordan varsling ved bruk av lys og lydsignaler skal foregå, se kapittel 5 i arbeidsplassforskriften.

Til punkt 7

Se kommentarene til § 7, bokstav c).

Til punkt 8

«Første gang» betyr i denne sammenhengen tidspunktet for første gang dere setter hele anlegget i drift. «Første gang» kan også referere til første gang dere setter anlegger i drift etter at det har vært gjennomført endringer på anlegget som kan påvirke eksplosjonsrisikoen. Dette kan for eksempel være dersom det er gjort endringer i produksjonsprosesser, arbeidsprosesser, nye maskiner eller utstyr, nye stoffer eller at produkter er innført.

«Kontrolleres» betyr her å undersøke om utstyr og anlegg samsvarer med regelverk, kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken det er ment for. Dere skal ivareta premissene gitt i eksplosjonsverndokumentet. Dere må dokumentere kontrollen.

For virksomheter som faller inn under forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, gjelder også kravene i forskriftens § 9.

«I sin helhet» betyr her at dere skal ta hensyn til alle situasjoner som kan oppstå i kontroll av eksplosjonssikkerheten.

Kravet til kompetanse omfatter også at personene som utfører kontroll, har forutsetninger til å vurdere om anlegg, systemer og utstyr imøtekommer kravene til eksplosjonsvern.

Til punkt 9

Til første strekpunkt

For å opprettholde sikker drift av utstyr og sikkerhetssystemer ved svikt i energitilførselen, kan det være nødvendig å ha nødstrømsforsyning til sikkerhetskritisk utstyr. Eksempler på nødstrømsforsyning kan være nødgenerator eller avbruddsfri strømforsyning. Sikkerhetskritisk utstyr kan være ventilasjon, eksplosjonsundertrykkings- og isolasjonssystemer, jf. § 7.

Sikkerhetssystemer er andre innretninger enn komponenter til utstyr, som er ment til å øyeblikkelig avverge en begynnende eksplosjon og/eller avgrense det området som rammes av en eksplosjon (fra “Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC”).

Til andre strekpunkt

Et eksempel på avvik fra vanlige prosessbetingelser er unormale lyder i prosessutstyr. Unormale lyder kan bety at det er problemer i et lager eller at det er plutselig temperaturøkning i utstyr hvor temperaturen overvåkes. Det skal være manuelle sikkerhetsbrytere for avstenging (nødstopp). Bare arbeidstakere som har opplæring i slike situasjoner kan stenge av utstyr.

Til tredje strekpunkt

Ved akkumulering av trykk eller varme skal dere lede dette bort på en sikker måte.