§ 14. Organisatoriske tiltak

 1. 1.
  Opplæring av arbeidstakere:
  Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider på områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.
 2. 2.
  Skriftlige instrukser og arbeidstillatelse:
  Når eksplosjonsverndokumentet krever det,
  1. a.
   skal arbeid på eksplosjonsfarlige områder utføres i samsvar med skriftlig instruks;
  2. b.
   skal det tas i bruk et system for arbeidstillatelser både for eksplosjonsfarlig arbeid og for arbeid som kan være eksplosjonsfarlig i kombinasjon med annet arbeid. Det skal utpekes en kompetent person til å utstede arbeidstillatelser. Tillatelsen skal være utstedt før arbeidet kan begynne.

Til punkt 1

«Tilstrekkelig og egnet opplæring» betyr at arbeidsgiveren må sørge for at arbeidstakerne får informasjon om og opplæring i den eksplosjonsrisikoen som er på arbeidsplassen. Som en del av denne opplæringen bør dere informere om hvordan eksplosjonsfaren oppstår, i hvilke områder på arbeidsplassen den er til stede og trygg og sikker adferd i slike områder.

Dere bør spesifisere hvilke eksplosjonsbeskyttende tiltak dere har iverksatt på stedet, og hvordan de fungerer. Arbeidstakerne bør ha innføring i hvordan de skal håndtere det tilgjengelige arbeidsutstyret riktig. Arbeidstakerne skal være opplært i hvordan de kan utføre arbeidet trygt i eller i nærheten av eksplosjonsfarlige områder. Opplæringen skal også inkludere en forklaring på betydningen av merking av de farlige områdene og en introduksjon til hvilket mobilt arbeidsutstyr og personlig verneutstyr arbeidstakerne skal bruke.

I opplæringen bør dere gå gjennom gjeldende eksplosjonsverndokument og driftsinstrukser. Arbeidstakerne skal settes i stand til å gjenkjenne og identifisere farer knyttet til eksplosjonsvern.

Dere bør gjennomføre opplæring

 • for nyansatte, inkludert midlertidige ansatte. De bør ha opplæring før arbeidet starter.
 • for innleid personell, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2
 • ved overflytting eller endring av arbeidsoppgaver
 • ved anskaffelse eller endring av arbeidsutstyr
 • ved anskaffelse av ny teknologi
 • ved vesentlig endring av eksplosjonsverndokument

Repeter opplæringen i et passende intervall. Hva som er passende intervall, må dere vurdere ut fra risiko- og konsekvensbildet til virksomheten. Ved stor risiko eller konsekvens, bør dere repetere opplæringen årlig. Beskriv opplæringen og intervall for opplæring i eksplosjonsverndokumentet, jf. § 9.

Opplæringsplikten gjelder også for arbeidstakere fra andre virksomheter, jf. arbeidsmiljøloven 2-2 (1) b.

Den som er ansvarlig for opplæringen, bør ha tilstrekkelig kompetanse om eksplosjonsvern.

"Tilstrekkelig kompetanse» betyr her en person som har grunnleggende kunnskap om eksplosjonsvern. Denne personen må i tillegg ha inngående kunnskap om

 • eksplosjonsrisikoen i virksomheten: hvordan, hvorfor og hvor en eksplosjon kan oppstå
 • hvilke stoffer som forekommer
 • hvilke tiltak som er iverksatt
 • hvilket arbeidsutstyr som kan benyttes hvor
 • eksplosjonsverndokumentet

Virksomheten skal ha systemer og rutiner som sikrer

 • at relevant personell får opplæring
 • hvordan og når opplæring er gitt
 • hva opplæringen inneholder
 • at opplæringen er dokumentert
 • at vernetiltak mot eksplosjoner er gjennomgått

Til punkt 2 bokstav a)

Dere skal lage skriftlige instrukser på arbeidsplasser der det er fare for eksplosiv atmosfære, og der eksplosjonsverndokumentet krever det. Instruksene bør inneholde en

 • beskrivelse av hvilke eksplosjonsrisikoer virksomheten har
 • liste over hvilket mobilt arbeidsutstyr dere kan bruke i området
 • oversikt over krav til personlig verneutstyr. Se også arbeidsmiljøloven § 3-2 (3).

Instrukser skal finnes på de språkene som arbeidstakerne forstår, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1.

Til punkt 2 bokstav b)

Arbeid som utføres i eller nær et eksplosjonsfarlig område, skal godkjennes av en person som er spesielt ansvarlig for å utstede arbeidstillatelser. Dette gjelder også for arbeidsprosesser som overlapper annet arbeid og dermed kan føre til farer. Før dere setter i gang med arbeidet, skal alle arbeidstakerne som skal arbeide i eller nært et eksplosjonsfarlig område, få og skrive under arbeidstillatelsen. For ytterligere informasjon bør dere også se på forskrift om utførelse av arbeid § 29-1 med kommentarer.

Arbeidstillatelsen bør minimum inneholde informasjon om

 • nøyaktig hvor i virksomheten arbeidet utføres
 • hvilket arbeid som dere skal utføre
 • identifikasjon av aktuelle farer
 • hvem som har ansvar for nødvendige sikkerhetstiltak
 • nødvendig personlig verneutstyr
 • start og forventet slutt for arbeidet
 • bekreftelse på at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt (signatur av ansvarlig for sikkerhetstiltakene)
 • bekreftelse på at arbeidet er godkjent og akseptert av involverte personer (signatur av de involverte)
 • informasjon om uregelmessigheter som er registrert under arbeidet
 • bekreftelse på at tilbakestilling er utført, og at anlegget er klart til å gjenoppta drift

Det bør komme fram av den skriftlige instruksen at dere skal kontrollere anlegget med hensyn på drift og sikkerhet etter at arbeidet er avsluttet. Dere bør orientere alle involverte om at arbeidet er avsluttet.

Den som utsteder arbeidstillatelser, skal være kompetent. Å være kompetent betyr her en person som har kunnskap om eksplosjonsvern på anlegget eller tilsvarende anlegg. Personen bør ha kunnskap om hva som er status for sikkerhetsanordninger og andre aktiviteter i anlegget.