§ 17. Tilsyn

Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn og fatter enkeltvedtak i samsvar med de respektive hjemmelslovene.

Forskriften er en fellesforskrift mellom Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arbeidstilsynet og DSB fører tilsyn med og fatter vedtak i samsvar hjemmelslovene.

Petroleumstilsynet (Ptil) fører tilsyn med, og fatter vedtak i samsvar med forskriften via arbeidsmiljøloven, el-tilsynsloven og brann- og eksplosjonsvernloven innenfor Ptil sitt tilsynsområde. Forskriften gjelder for landanlegg som er nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e) (lovdata.no), jf. rammeforskriften § 2 (lovdata.no).