§ 9-1. Plikt til å betale gebyr for byggesaksbehandling

Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd etter arbeidsmiljøloven § 18-9, skal betale gebyr etter forskrift om administrative ordninger kapittel 14.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).

For nærmere redegjørelse for ordningen om Arbeidstilsynets samtykke og innkreving av gebyr, se forskrift om administrative ordninger kapittel 12 og 13.