§ 2-11. Belysning

Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning for å verne arbeidstakernes sikkerhet og helse.
Arbeidsplasser utendørs og under jord skal være tilstrekkelig opplyst ved kunstig belysning dersom dagslys ikke er tilstrekkelig. Der det av sikkerhetsmessige grunner anses påkrevd skal også ferdselsveier ha belysning. Belysningsstyrken skal være tilpasset de rådende arbeids- og trafikkforhold. Lysinstallasjonene skal være tilpasset de klimatiske forholdene.
Belysningsinstallasjoner i arbeidslokaler, på arbeidsplasser, i atkomstveier, transportveier og lasteplasser skal være plassert på en slik måte at den form for belysning som er valgt ikke innebærer noen ulykkesrisiko for arbeidstakerne.
Belysningen skal være slik innrettet at eventuell stroboskopvirkning ikke leder til fare på grunn av misforståelse vedrørende maskindelers bevegelse eller deres bevegelsesretning.

Til andre og tredje ledd

Det må også legges vekt på belysning med fargegjengivelse som sikrer at varselmerking og varselfarger i verneutstyr blir godt synlig dersom trafikk eller andre forhold innebærer fare. Når kunstig belysning svikter og det av den grunnen kan oppstå farlige situasjoner, er det krav om nødbelysning, se § 2-13.

På kaianlegg hvor lasten blir kjørt om bord og i land gjennom porter i skipssiden, kan føreren utsettes for farlig blending. Lysarmaturen må monteres slik at den ikke beveger seg i vær og vind og ikke sjenerer krandriften, skipsanløp og trafikken for øvrig.

Det vises til følgende standarder og normer for belysning på arbeidsplasser: Standard Norge (www.standard.no):

NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser

NS-EN 12464-2:2007 Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 2: Utendørs arbeidsplasser

Lyskultur (www.lyskultur.no): Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg.

SINTEF Byggforsk (www.byggforsk.no): Byggdetaljblad 421.610 Krav til lys og belysning