§ 6-3. Sikring mot ras, innstrømming av vann mv.

Arbeidsplasser som er plassert i høyden eller dybden skal til enhver tid være solide og stabile.
Arbeidsplasser, ferdsels- og atkomstveier som kan være utsatt for ras, utrasing, steinfall, innstrømming av vann eller lignende skal være sikret med tiltak som:
 1. a.
  når det er praktisk mulig og området ikke er kontrollert og sikret, skal førerplassen, manøverplassen eller annen arbeidsplass på kjøretøyer eller utstyr ha beskyttelsesstak,
 2. b.
  fangdammer eller senkekasser i egnet materiale som har tilstrekkelig styrke og som er innrettet slik at arbeidstakerne kan komme seg i sikkerhet ved innstrømming av vann eller skred,
 3. c.
  tilstrekkelig solid og stabil utforming eller avstivning av sidevegger i grøfter og sjakter,
 4. d.
  stabil utførelse av ferdselsveier, lagrings- og oppstillingsplasser, fyllinger, terrasser, brytningsfronter mv. slik at de tåler belastningen av maskiner og utstyr som skal benyttes. Terrasser og ferdselsveier skal være anlagt og vedlikeholdt slik at maskiner kan flyttes sikkert.

Avsug med filter kan benyttes når variasjon i arbeid og arbeidssted gjør tilkopling til faste røropplegg lite hensiktsmessig eller bruk av slike innretninger vil bety ekstra belastning for arbeidstakere. Filteret må være dokumentert effektivt for de aktuelle kjemiske forurensningene, og det må foreligge tilfredsstillende prosedyrer for vedlikehold.

Cytostatika er cellegifter som først og fremst virker på kreftceller og andre celler som deler seg hurtig. Håndtering av cytostatika må foregå i eget rom. Sikkerhetsbenken må være kontrollert for funksjon og tetthet. Se forskrift om utførelse av arbeid kapittel 9 «Arbeid med cytostatika».