§ 7-1. Ventilasjon og prosessavsug

Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder hvor arbeidstakere har adgang og hvor arbeidet eller prosesser kan medføre forurensing av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et fullt forsvarlig nivå, med hensyn til helse og eksplosjonsfare.
Ventilasjon og prosesstilpasset avsug skal:
  1. a.
    fjerne forurensningen ved kilden slik at eksponering og behov for å benytte åndedrettsvern reduseres mest mulig,
  2. b.
    redusere eksponering for forurensing i hele oppholdssonen,
  3. c.
    hindre spredning av forurensinger til andre lokaler.
I trange kummer, tunneler, pumpestasjoner og lignende skal det være ventilasjon som sikrer frisklufttilførsel til alle steder hvor det utføres arbeid.
Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I lokaler der det benyttes eller oppstår kjemikalier skal det benyttes ventilasjon for å redusere konsentrasjon av kjemikaliene og begrense spredning til andre lokaler.

Ventilasjonen bidrar til å redusere behovet for personlig verneutstyr og fjerner forurensningen når det forurensende arbeidet er avsluttet. Ventilasjon omfatter både tilførsel og avtrekk av luft, og det skilles mellom ventilasjon av lokaler (allmennventilasjon) og prosesstilpasset ventilasjon med avsug nær forurensningskilder som er tilpasset prosess eller arbeid. Kontrollert tilførsel av luft til lokaler reduserer problemer med kulde og trekk.

Prosessavsug (punktavsug) er spesielt effektive der arbeidstakerne arbeider nært opp til prosessen. Her har allmennventilasjon alene begrenset betydning for eksponeringen. Prosessavsug nær kilden kan fjerne store deler av kjemikaliene og hindre spredning til rommet. Prosessavsug må anvendes innendørs der det er praktisk mulig for å redusere eksponering til lavest mulig nivå. Utendørs kan avsug utelates dersom forholdene er slik at arbeidet kan utføres uten at operatøren utsettes for vesentlig forurensning fra prosessen.

Varsling ved feil på ventilasjon og prosessavsug må skje på arbeidsplassen med lys eller lyd når det er behov for umiddelbar reaksjon.