§ 2-1. Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomheten og de arbeidsplassene som skal finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.
Arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Gulvarealet skal være så stort at det blir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.
Arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.
Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen er stabil.
Arbeidsplasser, arbeidsutstyr og prosesser skal avskjermes mot omgivelsene når det utføres arbeid som kan innebære belastning, fare eller helserisiko for andre arbeidstakere for eksempel på grunn av lys, stråling, sprut, støy eller luftforurensning.
Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det tas særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold.

Til første og andre ledd

Utleiebygninger må være tilpasset den typen aktiviteter det skal være mulig å leie lokalene ut til. Utleiere av arbeidslokaler har ansvar for å leie ut egnede lokaler, jf. § 1-3, tredje ledd.

«Tilfredsstillende velferdsmessig standard» legger til grunn et helhetsperspektiv i vurderingen av arbeidslokaler og atkomst til lokaler. En slik målestokk vil skjerpe kravene også til eksisterende lokaler i takt med teknologisk og sosial utvikling i samfunnet.

Bestemmelsene i kapitlet for øvrig presiserer og utfyller formuleringen «tilfredsstillende velferdsmessig standard».

Arbeidslokalenes utforming og innredning har betydning for trivsel og samarbeid. Lokalene må ivareta behov for at

 • man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre
 • ingen isoleres
 • det er mulighet til fortrolige samtaler
 • det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller hvile
 • lokalene har en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet
 • standarden ikke er så varierende at det åpenbart kan virke krenkende for enkelte 

Det vises også til forskrift om administrative ordninger kapittel 12 «Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv. etter arbeidsmiljølovens § 18-9». Bygningen eller lokalene må også være godkjente til aktuell bruk etter planog bygningsloven.

Atkomst til lokaler og arbeidsplasser må være dimensjonert og tilrettelagt slik at også frakt av varer, materiell osv. kan gjøres uten at arbeidstakere blir utsatt for fare eller uheldige fysiske belastninger. Det må være atkomst for alle uansett funksjonsevne. Det er som regel nødvendig med heis for frakt mellom etasjer og for tilgjengelighet for yrkeshemmede osv. Se § 2-4 og § 2-18 med kommentarer.

Ved etablering av nye arbeidsplasser og/eller arbeidslokaler vil Arbeidstilsynet normalt stille krav om heis mellom alle etasjer.

Om utførelse av trapper, se byggteknisk forskrift (TEK 17) § 8-9 med veiledning til plan- og bygningsloven.

Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for fellesfunksjoner kommer i tillegg. Det er alltid nødvendig å vurdere om arbeidsoppgavene kan utføres innenfor det gitte arealet uten at arbeidstakeren blir utsatt for helsefarlig belastning eller fare. Se forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23 «Risikovurdering, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid».

Til tredje ledd

Ved plassering og oppstilling av maskiner og arbeidsutstyr må det alltid gjøres kartlegging og risikovurdering av fare som kan oppstå i forbindelse med bruk, kontroll og vedlikehold. Det må tas hensyn til

 • transportveier og transportanlegg
 • atkomst til arbeidsutstyr
 • tilstrekkelig plass rundt arbeidsutstyr for sikker betjening og vedlikehold
 • betjeningsplass med god belysning

Det er vanskelig å angi generelle mål for plassbehovet. I mange tilfeller vil det være tilfredsstillende med følgende avstander:

 • mellom to maskiner minst 1,1 m og mellom maskin til vegg, søyler osv. minst 0,7 m
 • mellom betjeningsplass og transportvei minst 1,2 m
 • mellom bevegelig del og nærmeste bygningsdel minst 0,6 m

Det må være avskjerming dersom avstandene ikke kan oppnås og bevegelige deler innebærer fare for skade.

Rørledninger og elektriske kabler til tekniske innretninger og liknende plasseres i gulv, i tak eller så høyt at det er fri passasje under, minst 2,4 m.

Til sjette ledd

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at arbeidsplassens utforming bidrar til å forebygge volds- og trusselsituasjoner og for å minimere konsekvensene dersom slike situasjoner oppstår. Forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1 stiller krav til kartlegging og risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.