§ 3-10. Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr

Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig på alle steder hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig.

Dersom arbeidsplassens størrelse, arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig, skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er tilrettelagt for bruk av bårer.

Førstehjelpsrommene skal være utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr og en lett synlig førstehjelpsinstruks. Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft, skal det finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste- og gjenopplivingsutstyr.

Førstehjelpsrom og oppbevaringssteder for førstehjelpsutstyr skal være hensiktsmessig merket.

Virksomheter med høy ulykkesrisiko har som regel krav om å knytte til seg bedriftshelsetjeneste (BHT). Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr bør tilrettelegges i samarbeid med BHT.

Det bør vurderes om båre skal kunne løftes med kran, for eksempel ved havnearbeid eller på byggeplass.

Eksempler på situasjoner som krever hurtig førstehjelp, er

• sprut i øynene, søl på huden, etseskader fra sterke syrer eller basiske løsninger som lut

• forgiftninger etter innånding av helsefarlige damper eller gasser

• bevisstløshet på grunn av oksygenmangel (for eksempel arbeid i lukkede rom)

Se også § 7-4 «Hygieniske tiltak ved kontakt med farlige stoffer og stoffblandinger».