§ 2-16. Støy og vibrasjoner

Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot støy og vibrasjoner, og slik at årvåkenheten ikke svekkes og samtale vanskeliggjøres.
Det skal i nødvendig omfang benyttes lydabsorberende materialer og avskjerming mot lydutbredelse slik at arbeidsplasser og personalrom beskyttes mot støy.
Støy og vibrasjoner fra tekniske innretninger skal tas i betraktning når arbeidsplasser og arbeidslokaler utformes slik at unødig støy og vibrasjoner ikke oppstår.
Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner.

Den mest effektive løsningen for å forebygge og bekjempe støy- og vibrasjoner er å fjerne eller isolere kilden. Dette må alltid vurderes i forbindelse med planlegging av arbeidsplasser og installasjon av utstyr i arbeidslokaler.

Det vises til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 «Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner», særlig til § 14-5 «Tiltak mot støy» og § 14-8 «Tiltak mot mekaniske vibrasjoner ved overskridelse av tiltaksverdiene».

Det vises også til forskrift om tiltaks- og grenseverdier kapittel 2 «Støy» og kapittel 3 «Vibrasjoner».

Det vises for øvrig til bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven, § 13-6 om lyd og vibrasjoner, til Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger og til SINTEF Byggforsk byggdetaljblader om støy og vibrasjoner.