§ 14-7. Utenlandsstasjonert arbeidstaker

(1) Dersom arbeidstaker skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere følgende:

  • a) varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
  • b) valutaen vederlaget skal utbetales i,
  • c) eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,
  • d) eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise.

(2) Informasjon som nevnt i første ledd bokstavene b og c kan gis i form av en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.