§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære
 1. a.
  fare for liv eller helse
 2. b.
  fare for klima eller miljø
 3. c.
  korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 4. d.
  myndighetsmisbruk
 5. e.
  uforsvarlig arbeidsmiljø
 6. f.
  brudd på personopplysningssikkerheten.
(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.