§ 11-5. Pauser og fritid

  • (1) Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.
  • (2) Innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst:
    • a) 14 timer for barn som er under 15 år eller er skolepliktig,
    • b) 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig.
  • (3) Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig legges til søn- eller helgedag.
  • (4) Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.
  • (5) Departementet kan i særlige tilfeller i forskrift fastsette unntak fra reglene i andre, tredje og fjerde ledd.