§ 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

 • (1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
  • a) partenes identitet,
  • b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
  • c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
  • d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
  • e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,
  • f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
  • g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
  • h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
  • i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
  • j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
  • k) lengde av pauser,
  • l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
  • m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
 • (2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene. 0 Endret ved lover 24 apr 2015 nr. 20 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 399), 22 juni 2018 nr. 46 (ikr. 1 jan 2019 iflg. res. 22 juni 2018 nr. 944).