Konsolidert versjon av utvalgte tilknyttede forordninger på engelsk

Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Forordningen er konsolidert 21. juni 2021 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen:
Den konsoliderte forordningen er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk på nettsidene EUR-Lex.
Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Forordningen er konsolidert 26. mars 2023 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen.
Den konsoliderte forordningen er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk på nettsidene EUR-Lex.