§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge og for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.
For Svalbard gjelder forskriften
  1. a.
    § 1, jf. REACH-forordningen artikkel 31 og vedlegg II om sikkerhetsdatablad og artikkel 67 og vedlegg XVII om begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter