§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge og for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

For Svalbard gjelder forskriften

  • a) § 1, jf. REACH-forordningen artikkel 31 og vedlegg II om sikkerhetsdatablad og artikkel 67 og vedlegg XVII om begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter
  • b) § 4 til § 9.

0 Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 2), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2016).