§ 2. EØS-rettsakter tilknyttet REACH

Forordninger om Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007) om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans og nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008 som endret ved forordning (EU) 2016/823) om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig.

Gebyrforordningen til REACH: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 254/2013, forordning (EU) 2015/864 og forordning (EU) 2018/895) om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift ved de endringer og tillegg som følge av vedlegg II kapittel 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om forsøksmetoder: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 761/2009, forordning (EU) nr. 1152/2010, forordning (EU) nr. 640/2012, forordning (EU) nr. 260/2014, forordning (EU) nr. 900/2014, forordning (EU) 2016/266, forordning (EU) 2017/735 og forordning (EU) 2019/1390) om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om datadeling: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 17 (forordning (EU) 2016/9) om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Forordning om registrering og deling av data etter registreringsfrist: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzb (forordning (EU) nr. 2019/1692 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer).

0 Tilføyd ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119, endret ved forskrifter 20 okt 2010 nr. 1359, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 19 aug 2014 nr. 1101, 4 nov 2014 nr. 1395, 18 mars 2015 nr. 229, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144, 29 sep 2017 nr. 1571, 7 des 2018 nr. 1848, 12 feb 2020 nr. 149.