§ 2. EØS-rettsakter tilknyttet REACH

Forordninger om Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007) om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans og nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008 som endret ved forordning (EU) 2016/823) om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig.
Gebyrforordningen til REACH: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 254/2013, forordning (EU) 2015/864, forordning (EU) 2018/895 og forordning (EU) 2021/876) om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordning om forsøksmetoder: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 761/2009, forordning (EU) nr. 1152/2010, forordning (EU) nr. 640/2012, forordning (EU) nr. 260/2014, forordning (EU) nr. 900/2014, forordning (EU) 2016/266, forordning (EU) 2017/735, forordning (EU) 2019/1390 og forordning (EU) 2023/464) om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordning om datadeling: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 17 (forordning (EU) 2016/9) om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordning om registrering og deling av data etter registreringsfrist: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzc (forordning (EU) 2019/1692) om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg IIkapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordning om registrantens forpliktelse til å oppdatere registreringer: EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zzzzzzl (forordning (EU) 2020/1435 om registrantens forpliktelse til å oppdatere registreringer etter art. 22 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordning om forenklede krav ved søknad om autorisasjon til bruk av stoffer i noen eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner: EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zcb (forordning (EU) 2021/876) om fastsettelse av regler for anvendelse av forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til søknader om godkjenning og revisjonsrapporter om bruk av stoffer i produksjonen av reservedeler til historiske produkter og ved reparasjon av produkter og sammensatte produkter som ikke lenger produseres, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg IIkapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.