§ 6. Tilsyn m. m.

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller Justis- og politidepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskriften overholdes innenfor sine respektive myndighetsområder.
Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som hjemmelslovene gir adgang til.