§ 5. Unntak

I særlige tilfeller og forutsatt at det ikke vil stride mot REACH-forordningen eller internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger gjøre unntak fra denne forskriften. Dette gjelder likevel ikke unntak fra REACH-forordningen artikkel 31 nr. 5 og artikkel 67, jf. vedlegg XVII post 59. For disse bestemmelsene kan Arbeidstilsynet eller den Arbeids- og sosialdepartementet bemyndiger gjøre unntak på samme vilkår som nevnt i første punktum.

0 Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 4), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2016).