§ 8. Straff

Ved overtredelse av denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av den, kommer bestemmelsene om straff i hjemmelslovene til anvendelse, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

0 Endret ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 7).