REACH-forskriften

DatoFOR-2008-05-30-516
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
Publisert2008-05-30 15:05
Ikrafttredelse2008-05-30, 01.06.2008
Sist endret
FOR-2024-05-02-724
Endrer
FOR-1997-12-19-1323FOR-1995-05-04-460FOR-1996-07-01-715
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1971-05-21-47/§11, lov/1971-05-21-47/§11a, lov/1971-05-21-47/§37, lov/1974-06-14-39/§11, lov/1974-06-14-39/§11a, lov/1974-06-14-39/§37, lov/1976-06-11-79/§4, lov/1976-06-11-79/§5, lov/1976-06-11-79/§8a, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/1990-09-07-730, lov/1981-03-13-6/§9, lov/1981-03-13-6/§49, lov/1981-03-13-6/§51, lov/1981-03-13-6/§78, lov/2002-06-14-20/§26, lov/2002-06-14-20/§27, lov/2002-06-14-20/§43, forskrift/1983-07-08-1245, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-4, forskrift/2003-09-01-1161, forskrift/2017-06-30-1126, forskrift/2017-11-30-1863,
Rettet2021-07-08 (en forordningshenvisning fjernet i forordningsdelen)
KorttittelREACH-forskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justis- og politidepartementet 30. mai 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, § 5 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 49, § 51 og § 78, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og syvende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd og lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b.
Tilføyd hjemmel: Lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) § 11a og § 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (gjelder bare for Svalbard) § 11, § 11a og § 37. Delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245, delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, delegeringsvedtak 30. juni 2017 nr. 1126, delegeringsvedtak 30. nov 2017 nr. 1863.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV
nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 552/2009, forordning (EU) nr. 276/2010, forordning (EU) nr. 453/2010, forordning (EU) nr. 143/2011 med senere korrigering, forordning (EU) nr. 207/2011, forordning (EU) nr. 252/2011, forordning (EU) nr. 253/2011, forordning (EU) nr. 366/2011, forordning (EU) nr. 109/2012, forordning (EU) nr. 125/2012, forordning (EU) nr. 412/2012, forordning (EU) nr. 494/2011 med senere korrigering, forordning (EU) nr. 835/2012, forordning (EU) nr. 836/2012, forordning (EU) nr. 126/2013, forordning (EU) nr. 348/2013, forordning (EU) nr. 847/2012, forordning (EU) nr. 848/2013, forordning (EU) nr. 1272/2013, forordning (EU) nr. 301/2014, forordning (EU) nr. 474/2014, forordning (EU) nr. 895/2014, forordning (EU) 2015/282, forordning (EU) 2015/1494, forordning (EU) 2015/830, forordning (EU) 2016/26, forordning (EU) 2016/217, forordning (EU) 2016/863, forordning (EU) 2016/1005, forordning (EU) 2016/1017, forordning (EU) 2016/2235, forordning (EU) 2017/227 jf. korrigendum, forordning (EU) 2017/706, forordning (EU) 2017/999, forordning (EU) 2017/1000, forordning (EU) 2017/1510, forordning (EU) 2018/35, forordning (EU) 2018/588, forordning (EU) 2018/589, forordning (EU) 2018/675, forordning (EU) 2018/1513, forordning (EU) 2018/1881, forordning (EU) 2018/2005, forordning (EU) 2019/957, forordning (EU) 2019/1691, forordning (EU) 2020/171, forordning (EU) 2020/878, forordning (EU) 2020/1149, forordning (EU) 2020/507, forordning (EU) 2020/2096, forordning (EU) 2020/2160, forordning (EU) 2020/2081), forordning (EU) 2021/57, forordning (EU) 2021/979, forordning (EU) 2021/1199 og forordning (EU) 2021/1297, forordning (EU) 2021/2045, forordning (EU) 2021/2204, forordning (EU) 2021/2030, forordning (EU) 2022/477, forordning (EU) 2022/586, forordning (EU) 2023/923, forordning (EU) 2023/1132, forordning (EU) 2023/1464, forordning (EU) 2023/2482),
nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007),
nr. 12zcb (forordning (EU) 2021/876),
nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 254/2013, forordning (EU) 2015/864, forordning (EU) 2018/895), forordning (EU) 2021/876),
nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008 og forordning (EU) 2016/823),
nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008, forordning (EF) nr. 761/2009, forordning (EU) nr. 1152/2010, forordning (EU) nr. 640/2012, forordning (EU) nr. 260/2014, forordning (EU) nr. 900/2014, forordning (EU) nr. 317/2014, forordning (EU) 2015/628, forordning (EU) 2015/326, forordning (EU) 2016/266, forordning (EU) 2017/735, forordning (EU) 2019/1390, forordning (EU) 2023/464),
nr. 12zzzzzzb (forordning (EU) 2019/1692),
nr. 12zzzzzzl (forordning (EU) 2020/1435) og
nr. 17 (forordning (EU) 2016/9).
Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 21 juni 2010 nr. 1073, 20 okt 2010 nr. 1359, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549, 15 mars 2013 nr. 284, 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 19 des 2013 nr. 1757, 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 sep 2014 nr. 1150, 4 nov 2014 nr. 1395, 14 jan 2015 nr. 36, 9 feb 2015 nr. 93, 18 mars 2015 nr. 229, 27 mars 2015 nr. 329, 12 juni 2015 nr. 630, 22 juni 2015 nr. 728, 11 juli 2015 nr. 894, 14 sep 2015 nr. 1046, 1 nov 2015 nr. 1292, 2 des 2015 nr. 1378, 15 des 2015 nr. 1603, 2 feb 2016 nr. 93, 26 april 2016 nr. 432, 30 april 2016 nr. 444, 5 juli 2016 nr. 898, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144, 4 okt 2016 nr. 1166, 3 des 2016 nr. 1433, 16 des 2016 nr. 1654, 2 feb 2017 nr. 113, 4 feb 2017 nr. 133, 10 mars 2017 nr. 299, 24 mars 2017 nr. 387, 6 mai 2017 nr. 547, 26 mai 2017 nr. 648, 8 juli 2017 nr. 1171, 29 sep 2017 nr. 1571, 18 des 2017 nr. 2204, 23 mars 2018 nr. 505, 9 juli 2018 nr. 1189, 7 des 2018 nr. 1848, 13 feb 2019 nr. 97, 2 april 2019 nr. 445, 17 des 2019 nr. 1896, 12 feb 2020 nr. 149, 23 mars 2020 nr. 391, 11 feb 2021 nr. 458, 12 feb 2021 nr. 479, 15 april 2021 nr. 1173, 4 mai 2021 nr. 1691, 21 juni 2021 nr. 2219, 24 juni 2021 nr. 2223, 5 nov 2021 nr. 3206, 15 des 2021 nr. 3662, 19 jan 2022 nr. 95, 16 mai 2022 nr. 894, 20 juni 2022 nr. 1184, 29 aug 2022 nr. 1544, 7 des 2022 nr. 2114, 19 des 2022 nr. 2279, 15 feb 2023 nr. 220, 29 sep 2023 nr. 1556, 12 des 2023 nr. 2019, 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024), 5 feb 2024 nr. 191, 2 mai 2024 nr. 724.
Rettelser: 01.12.2013 (ny versjon av 32012r0109), 26.01.2016 (nye versjoner av 15 forordninger), 15.11.2018 (korrigendum til 32017r0227 tilføyd i forordningsdelen), 19.06.2020 (ny versjon av forordningsdelen), 07.01.2021 (en lenke og en forordningshenvisning korrigert i forordningsdelen), 19.02.2021 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming), 08.07.2021 (en forordningshenvisning fjernet i forordningsdelen).