§ 27. Tvangsmulkt

Ved overtredelse av vedtak truffet i medhold av § 5 til § 10, § 12 og § 14 til § 16 i forskriften, gjelder bestemmelsene om tvangsmulkt i arbeidsmiljøloven § 18-7, el-tilsynsloven § 13, brann- og eksplosjonsvernloven § 39, brannfarligvareloven § 45 og petroleumsloven § 10-16.