§ 28. Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 5 til § 10, § 12 og § 14 til § 16 i forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven § 18-10 og el-tilsynsloven § 13a.