§ 26. Forbud, tilbakekall m.m.

  • (1) Ved overtredelse av § 5 til § 10, § 12 og § 14 til § 16 i forskriften eller vedtak truffet i medhold av disse, gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 18, el-tilsynsloven § 6, § 6a og § 6b, brann- og eksplosjonsvernloven § 37, § 38 og § 40, brannfarligvareloven § 37, § 46 og § 46a og petroleumsloven § 10-1 og § 10-3.

(2) Dersom et produkt kan utgjøre en risiko, eller ikke er i samsvar med § 5 til § 10, § 12 og § 14 til § 16 i forskriften, kan Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  • a) nedlegge forbud mot å importere, bringe i omsetning eller gjøre produktet tilgjengelig på markedet
  • b) kreve at produktet tilbaketrekkes fra relevante markedsaktører
  • c) kreve at produktet tilbakekalles fra den som har kjøpt produktet eller tatt det i bruk
  • d) kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende til distributør eller brukere av slike produkter
  • e) kreve retting av produktet
  • f) kreve at produktet uskadeliggjøres
  • g) nedlegge forbud mot bruk av produktet
  • h) kreve merking av produktet.