§ 29. Straff

Overtredelse av § 5 til § 10, § 12 og § 15 til § 16 i forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften, kan straffes etter arbeidsmiljøloven kapittel 19, el-tilsynsloven § 14, brann- og eksplosjonsvernloven § 42, brannfarligvareloven § 44 og petroleumsloven § 10-17.