§ 3. Unntak

Forskriften gjelder ikke for

  • a) medisinsk utstyr til bruk i medisinske omgivelser
  • b) utstyr og sikkerhetssystemer der eksplosjonsfaren bare skyldes forekomsten av eksplosive stoffer eller ustabile kjemiske stoffer
  • c) utstyr til bruk i husholdningsmiljøer og ikke-kommersielle miljøer der eksplosive atmosfærer bare sjelden kan forekomme og bare som følge av utilsiktet gasslekkasje
  • d) personlig verneutstyr som omfattes av forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
  • e) sjøgående skip og flyttbare innretninger samt utstyr om bord på slike skip eller innretninger
  • f) transportmidler, det vil si kjøretøyer og deres tilhengere, som utelukkende er ment å brukes til transport av personer i luften, på vei- eller jernbanenett eller på vann, og transportmidler i den grad de er konstruert for transport av gods i luften, på offentlige vei- eller jernbanenett eller på vann. Kjøretøyer til bruk i eksplosjonsfarlig område, er ikke unntatt
  • g) våpen, ammunisjon og krigsmateriell til militære formål.