§ 20. Søknad om utpeking

(1) Et organ som vil bli utpekt som teknisk kontrollorgan skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.
(2) Organet skal ved utpekingen oppfylle kravene i § 17.
(3) Søknaden skal følges av en beskrivelse av samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurderingsmodulene og det eller de produktene som organet hevder å være kompetent for, og et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering som bekrefter at organet oppfyller kravene i § 17.
(4) Dersom organet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den dokumentasjonen som er nødvendig for å kunne verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i § 17.