Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

DatoFOR-2011-12-06-1355
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2020-03-10-257
EndrerFOR-1977-06-02-3219
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-2, § 1-3, § 1-4, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 5-3, § 6-1, § 6-2, § 6-4, § 7-1, § 7-2, § 7-3, § 9-3, § 9-4, § 11-1, § 11-2, § 11-3, § 11-4, § 11-5, § 18-1,
KorttittelForskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2, § 1-3 tredje ledd, § 1-4, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 fjerde ledd, § 3-3 fjerde ledd, § 4-1 femte ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 femte ledd, § 4-4 femte ledd, § 4-5 sjette ledd, § 5-3 tredje ledd, § 6-1 femte ledd, § 6-2 åttende ledd, § 6-4 tredje ledd, § 7-1 femte ledd, § 7-2 syvende ledd, § 7-3 første og andre ledd, § 9-3 andre ledd, § 9-4 andre ledd, § 11-1 andre og tredje ledd, § 11-2 femte ledd, § 11-3 fjerde ledd, § 11-4 andre ledd, § 11-5 femte ledd, § 18-1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV (direktiv 76/769/EØF endret ved direktiv 2003/53/EF og direktiv 1999/77/EF), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009), vedlegg XVIII nr. 8 (direktiv 89/391/EØF), nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 11 (direktiv 89/656/EØF), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv 92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16d (direktiv 92/85/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16ja (direktiv 2002/44/EF), nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF), nr. 16jc (direktiv 2013/35/EU), nr. 16je (direktiv 2006/25/EF), nr. 29 (direktiv 94/33/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371, 30 des 2013 nr. 1695, 24 feb 2014 nr. 210, 25 aug 2014 nr. 1108, 22 des 2014 nr. 1884, 26 juni 2015 nr. 797, 21 juni 2016 nr. 758, 17 nov 2016 nr. 1337, 22 des 2016 nr. 1857, 15 mai 2017 nr. 599 som opphevet ved forskrift 19 des 2017 nr. 2238, 20 des 2017 nr. 2352, 27 april 2018 nr. 636, 20 des 2018 nr. 2183, 10 mars 2020 nr. 257.