§ 10-2. Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid

Arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid, herunder iverksette utviklingstiltak, jf. § 2-1 andre ledd. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som utføres og omfatte faktorer som:
 • -
  organisering av arbeidet,
 • -
  lokaler,
 • -
  inventar,
 • -
  utstyr, herunder tekniske hjelpemidler,
 • -
  samarbeidsrelasjoner, og
 • -
  styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold.

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23 stiller krav til risikovurderinger, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid.