§ 12-6. Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade

Personer under 18 år skal ikke utføre følgende typer arbeid:

 • a) arbeid som medfører eksponering for ioniserende stråling,
 • b) arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre og ved dykking,
 • c) arbeid som medfører eksponering for biologiske faktorer i risikogruppe 3 og 4, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier kapittel 6, og forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6,
 • d) arbeid som medfører eksponering for stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) i en eller flere av følgende fareklasser og farekategorier med en eller flere av følgende faresetninger:
  • - akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
  • - etsende for huden, kategori 1A, 1B eller 1C (H314),
  • - brannfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (H220, H221),
  • - aerosoler, kategori 1 (H222),
  • - brannfarlige væsker, kategori 1 eller 2 (H224, H225),
  • - eksplosive varer, kategori «Ustabile eksplosive varer», eller eksplosive varer i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200), H201, H202, H203, H204, H205),
  • - selvreaktive stoffer og blandinger, type A, B, C eller D (H240, H241, H242),
  • - organiske peroksider, type A eller B (H240, H241),
  • - spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, kategori 1 eller 2 (H370, H371),
  • - spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2 (H372, H373),
  • - sensibiliserende ved innånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H334),
  • - sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H317),
  • - kreftfremkallende egenskaper, kategori 1A, 1B eller 2 (H350, H350i, H351),
  • - kjønnscellemutagenitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H340, H341) og
  • - reproduksjonstoksisitet, kategori 1A eller 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

  Dette gjelder enten stoffet eller stoffblandingen er klassifisert i medhold av nevnte forskrift eller ikke,
 • e) arbeid som medfører eksponering for stoffer, stoffblandinger eller prosesser i følgende liste:
  • - arbeid som innebærer fremstilling av auramin,
  • - arbeid som innebærer eksponering for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som forekommer i sot, tjære eller bek,
  • - arbeid som innebærer eksponering for støv, røyk eller tåke som utvikles under røsting og elektrolytisk raffinering av nikkelråstein,
  • - arbeid som innebærer fremstilling av 2-propanol ved sterkt sur prosess,
  • - arbeid som medfører eksponering for støv fra harde tresorter,

 • samt stoffer eller stoffblandinger som frigjøres i disse prosessene,
 • f) arbeid som medfører eksponering for bly og blyforbindelser,
 • g) arbeid som medfører eksponering for asbest og asbestholdig materiale,
 • h) arbeid med framstilling og håndtering av fyrverkeri, samt objekter og maskiner som inneholder sprengstoff,
 • i) arbeid med ville eller giftige dyr,
 • j) arbeid med industriell slakting av dyr,
 • k) arbeid som innebærer håndtering av utstyr til produksjon, oppbevaring eller anvendelse av komprimert, flytende eller oppløste gasser,
 • l) arbeid i tanker, bassenger, reservoarer eller med analyseflasker som inneholder kjemikalier omhandlet i bokstavene d til g,
 • m) arbeid som innebærer fare for sammenbrudd av byggverk eller ras,
 • n) arbeid som innebærer fare for kontakt med høyspent elektrisitet,
 • o) akkordarbeid der tempoet bestemmes av maskiner,
 • p) arbeid som medfører helsefare på grunn av ekstrem kulde eller varme eller på grunn av støy eller vibrasjon,
 • q) arbeid med kraner og løfte- og stablevogner for gods som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3,
 • r) arbeid med masseforflytningsmaskiner,
 • s) arbeid med spikerpistoler,
 • t) arbeid med boltpistoler.
 • u) arbeid med væskestråleutstyr med arbeidstrykk over eller lik 250 bar (25 MPa).
 • 0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 26 juni 2015 nr. 797, 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016).

  Bestemmelsen gir en spesifisert opplisting av arbeid som er forbudt. De generelle kravene i forskriftens § 12-5 «Begrensninger i arbeid av barn og ungdom» vil fange opp arbeid som ikke dekkes av denne opplistingen.

  Til bokstav a og bokstav c til g

  Personer under 18 år må ikke eksponeres for de farlige påvirkningene som er nevnt i disse bestemmelsene. Forbudet gjelder både når de selv arbeider med farlige påvirkninger, og når de oppholder seg i arbeidslokale hvor andre arbeider med slike påvirkninger. Eksponering kan også skje ved at påvirkninger oppstår i arbeidsprosessen eller fra arbeidsutstyr som brukes i virksomheten.

  Til bokstav e

  Forbudet gjelder kreftfremkallende stoffer, stoffblandinger eller prosesser. Stoffer og stoffblandinger som frigjøres i prosesser er også omfattet.

  Til bokstav m

  Arbeid som innebærer fare for sammenbrudd av byggverk eller ras, kan være

  • riving av bygninger eller anlegg
  • montering og demontering av byggelementer som normalt håndteres med løfteinnretning
  • montering og demontering av bærende eller støttende konstruksjoner som inngår i forskaling
  • graving av grøfter eller sjakter
  • bergarbeid