§ 20.

Når arbeidere som ikke tidligere har arbeidet i en kullgruve blir satt til arbeid som omfattes av denne forskrift, skal virksomheten sørge for at de gis nødvendig teoretisk og praktisk opplæring. Virksomheten skal utarbeide en opplæringsplan som bl a omfatter:

  • - eksplosjonsfare
  • - sikringsarbeid
  • - ventilasjonsforhold
  • - arbeidsinstrukser
  • - ergonomiske forhold
  • - katastrofeplaner
  • - andre forhold som har betydning for liv eller helse