§ 6. Klage

Vedtak truffet av Arbeidstilsynet kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av direktoratet.
Vedtak truffet av Havindustritilsynet kan påklages til Energidepartementet.
Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.