§ 7. Pålegg, forbud, tilbakekall m.m.

Ved overtredelse av artikkel 4, artikkel 5, artikkel 8 til artikkel 11, artikkel 13, artikkel 15 til artikkel 19 i forordning (EU) 2016/425 eller vedtak truffet i medhold av disse, kommer bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 18-6, § 18-7, § 18-8, § 18-10 og produktkontrolloven § 4, § 6, § 6a og § 13 til anvendelse.

Dersom personlig verneutstyr kan utgjøre en risiko, eller ikke er i samsvar med artikkel 4, artikkel 5, artikkel 8 til artikkel 11, artikkel 13, artikkel 15 til artikkel 19 i forordning (EU) 2016/425, kan Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

  • a) nedlegge forbud mot å importere, bringe i omsetning eller gjøre det personlige verneutstyret tilgjengelig på markedet
  • b) kreve at det personlige verneutstyret tilbaketrekkes fra relevante markedsaktører
  • c) kreve at det personlige verneutstyret utstyret tilbakekalles fra markedet
  • d) kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende
  • e) kreve retting av det personlige verneutstyret
  • f) kreve at det personlige verneutstyret uskadeliggjøres
  • g) kreve merking av det personlige verneutstyret.