§ 7. Pålegg, forbud, tilbakekall m. m.

Dersom personlig verneutstyr kan utgjøre en risiko, eller ikke er i samsvar med artikkel 4, artikkel 5, artikkel 8 til artikkel 11, artikkel 13, artikkel 15 til artikkel 19 i forordning (EU) 2016/425, kan Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
 1. a.
  nedlegge forbud mot å importere, bringe i omsetning eller gjøre det personlige verneutstyret tilgjengelig på markedet
 2. b.
  kreve at det personlige verneutstyret tilbaketrekkes fra relevante markedsaktører
 3. c.
  kreve at det personlige verneutstyret utstyret tilbakekalles fra markedet
 4. d.
  kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende
 5. e.
  kreve retting av det personlige verneutstyret
 6. f.
  kreve at det personlige verneutstyret uskadeliggjøres
 7. g.
  kreve merking av det personlige verneutstyret.