§ 8. Straff

Ved overtredelse av artikkel 4, artikkel 5, artikkel 8 til artikkel 11, artikkel 13, artikkel 15 til artikkel 17 og artikkel 19 i forordning (EU) 2016/425 eller vedtak truffet i medhold av disse, kommer bestemmelsene om straff i arbeidsmiljøloven kapittel 19 og produktkontrolloven § 12 til anvendelse.