§ 4. Teknisk kontrollorgan etter forordning (EU) 2016/425

Et organ som vil bli utpekt som teknisk kontrollorgan skal søke Arbeidstilsynet om dette, jf. forordning (EU) 2016/425 artikkel 21.
Organet skal ved utpekingen oppfylle kravene i forordning (EU) 2016/425 artikkel 24.
Søknaden skal følges av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurderingsmodulene og det eller de produktene som organet hevder å være kompetent for, samt et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering der det bekreftes at organet oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 artikkel 24.
Dersom organet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi Arbeidstilsynet den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 artikkel 24.
Arbeidstilsynet har myndighet til å begrense, suspendere eller inndra en utpeking dersom utpekt teknisk kontrollorgan ikke oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 artikkel 24, jf. artikkel 30.