§ 10. Overgangsbestemmelser

Personlig verneutstyr som bringes i omsetning før 21. april 2019 og som er i samsvar med kravene i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) kan lovlig gjøres tilgjengelig på markedet.
EF-typeprøvingssertifikat og avgjørelser om godkjennelse som er utstedt i samsvar med forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) forblir gyldige inntil den 21. april 2023, med mindre de utløper innen denne dato.