§ 2. Virkeområde

Forordning (EU) 2016/425 artikkel 8 nr. 2, nr. 3 og nr. 8, artikkel 9 nr. 2 bokstav a, artikkel 10 nr. 8 og artikkel 15 til artikkel 36 gjøres ikke gjeldende for utenlandske virksomheter på Svalbard.

Forordning (EU) 2016/425 vedlegg II, nr. 3.11 bokstav c) gjelder ikke metningsdykking i petroleumsvirksomheten.