§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXII nr. 1 (forordning (EU) 2016/425) om personlig verneutstyr og om opphevelse av Rådets direktiv 89/686/EØF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.