Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

DatoFOR-1994-08-19-819
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1368
Ikrafttredelse19.08.1994
Sist endretFOR-2015-12-04-1394
EndrerFOR-1987-09-24-766
Gjelder forNorge
HjemmelL11.06.1976 nr. 79 § 4, F07.09.1990 nr. 730, L16.06.1994 nr. 20 § 7, L17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 3-2,
Rettet09.03.2005 (§ 15 nr. 3) § 15,
KorttittelForskrift om personlig verneutstyr (PVU)

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. august 1994 nr. 819 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7 og § 12 nr. 5, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 3-2. Forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXII om personlig verneutstyr nr. 1 (Rdir. 89/686/EØF) og tilleggsavtalen, vedlegg II bind 6 A kap XIX (Rdir. 93/68/EØF) og kap. XXII (Rdir. 93/95/EØF) og Rdir. 96/58/EF.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 april 1998 nr. 460 (bl.a. hjemmel), 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 583, 4 des 2015 nr. 1394.
For ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) se forskrift 22 juni 2018 nr. 1019.