§ 6. Innholdsangivelse

For deklareringspliktige kjemiske stoffer jf. § 4 skal følgende angis:

  • a) entydig kjemisk betegnelse,
  • b) CAS-nr. og EC-nr.,
  • c) for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften.

For deklareringspliktige stoffblandinger jf. § 4, skal følgende angis:

  • a) entydig kjemisk betegnelse på alle kjemiske stoffer i stoffblandingen,
  • b) CAS-nr. og EC-nr.,
  • c) for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
  • d) mengden av hver komponent angitt i vektprosent. Summen av mengden av alle komponenter som angis skal være 100 vektprosent.

0 Endret ved forskrift 23 mai 2016 nr. 523.